Навчально-методичний кабінет

 Інформація про навчально-методичну роботу у ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ"

В умовах розбудови освіти України проблеми інформаційного забезпечення функціонування науково-методичної роботи займають помітне місце. Підвищення ефективності науково-методичної роботи тісно пов'язано з розвитком і функціонуванням системи інформаційного забезпечення цього процесу, з умінням правильно й плідно використовувати його можливості. Надійне інформаційне забезпечення процесів розвитку науково-методичної роботи скорочує витрати часу на вивчення й вирішення тієї чи іншої проблеми.

Основна  мета  навчально-методичної роботи в навчальному закладі є:

1)  створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами, забезпечення аналітичного підходу до цього процесу, максимальна реалізація викладачами головного - активної навчально-виховної функції;

2)  координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи (масових, групових, індивідуальних), вдосконалення управління нею, особливо одержання зворотної інформації про її результативність;

3)  ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу;

4)  систематизація та упорядкування інформаційного потоку із професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань;

5)  розробка і удосконалення інноваційних технологій навчання в тому числі пакетів прикладних комп`ютерних програм, електронних портфоліо з навчальних дисциплін.

Основу структуру методичної роботи становить діяльність:

 • педагогічної ради;
 • методичної ради;
 • методичного кабінету;
 • циклової (предметної) комісії;
 • методичного об`єднання керівників студентських груп;
 • методичного об`єднання молодих викладачів.

Координатором методичної роботи є методична рада коледжу на чолі із заступником директора з навчальної роботи Скрипником Василем Степановичем.  

Методична робота в коледжі має такі завдання:

1) надання допомоги викладачам у підвищенні рівня психолого-педагогічного та методичного удосконалення;

2) розробка і запровадження в практику викладачів креативних технологій навчання, передового педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій, сучасних форм і методів навчання;

3)  розробка і реалізація викладачами  методик занять особистісно-орієнтованого навчання студентів.

Головним органом методичної роботи є ПЕДАГОГІЧНА РАДА на розгляд якої виносяться основні питання навчально-організаційної та методичної роботи, навчання та виховання студентів. Регламентується робота педради Положенням про педагогічну раду.

Плануванню роботи педагогічної ради передує значна робота методичної ради, до якої входять, крім адміністрації коледжу, завідуюча методичним кабінетом, завідувачі відділеннями, голови циклових комісій, викладачі-методисти.

Методична рада, аналізуючи методичну роботу коледжу, враховує побажання викладачів, визначає основні напрямки методичної роботи, активізує роботу педагогічного процесу.

На стабільне забезпечення діяльності основних форм науково-методичної роботи націлений методичний кабінет коледжу.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ - це робочий орган з організації методичної діяльності, який діє на підставі Положення про навчально-методичний кабінет.

Діяльність навчально-методичного кабінету координується з роботою педагогічної ради, методичної ради, циклових комісій, керівників груп та спрямована на покращення якості теоретичного і практичного навчання студентів, сприяння зростанню педагогічної майстерності викладачів, надання їм практичної допомоги з питань теорії педагогіки, психології, методики викладання.

Саме від визначення напрямків, правильного планування  роботи навчально-методичного кабінету великою мірою залежить рівень організації навчального процесу, підвищення кваліфікації викладачів, впровадження нових методів викладання, вивчення досвіду досвідчених викладачів.

Організатором всієї роботи щодо вивчення, пропаганди і запровадження в навчально-виховний процес передового, педагогічного досвіду є завідувач навчально-методичним кабінетом, методист вищої категорії Мамчук Марія Богданівна.

Навчально-методичний кабінет Надвірнянського коледжу є педагогічним центром організації навчально-виховної роботи зі студентами і опорною ланкою керівництва навчального закладу в роботі з педагогічними кадрами. В своїй діяльності навчально-методичний кабінет керується:

 • постановами і вказівками Кабінету міністрів, МОН, МОЗ;
 • наказом та інструкціями з питань підготовки і підвищення кваліфікації молодших спеціалістів, педагогічних кадрів;
 • Положенням про навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації;
 • рекомендаціями науково-методичного кабінету, по МОНУ, МОЗУ;
 • рішеннями педагогічної ради навчального закладу.

У навчально-методичному кабінеті зібрано кращі зразки навчальної документації, методичні доробки викладачів, розробки показових занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів: 

 • методичні комплекси дисциплін (навчальні плани, типові програми дисциплін, робочі навчальні програми, лекції, методичне забезпечення семінарських, практичних, лабораторних занять, самостійної робота студента та методичні матеріали).
 • зразки навчальної документації (навчальні плани, програми, примірні індивідуальні плани роботи викладачів щодо підвищення ділової кваліфікації, календарно-тематичні плани занять тощо);
 • вимоги до теоретичних та практичних занять, види, структура, форми і методи;
 • матеріали роботи циклових комісій,;
 • матеріали про передовий досвід викладачів, керівників груп.
 • виставки, опис досвіду роботи викладачів-новаторів з нової технології та техніки; технічні засоби навчання з комплектом слайдів, комп'ютерних програм, записів занять та інших наочних посібників.

Навчально-методичним кабінетом використовуються різні форми методичної роботи.

Групові форми науково-методичної роботи (методичні об'єднання циклових комісій, які являють собою центри методичної роботи, вивчення і втілення досягнень теорії та передового досвіду в практику викладання конкретних навчальних дисциплін, творчі та профільні групи, групи педагогічної майстерності, об'єднання викладачів за інтересами, практикуми та ін.) більш мобільні та динамічні, вони об'єднують педагогів за інтересами.

 • школа молодого викладача (методичне об`єднання молодих викладачів - це педагоги, які мають стаж роботи до 5 років.);
 • семінари-практикуми для досвідчених викладачів;
 • творчі групи при творчо працюючих викладачах.

Масові форми роботи (теоретичні семінари, педагогічні читання; науково-практичні конференції, методичні оперативні наради, виставки) покликані сприяти виробленню єдиної педагогічної позиції і підходів до важливих педагогічних проблем.

Психолого-педагогічні семінари вимагають високої кваліфікації організаторів науково-методичної роботи або прямих зв'язків із вченими-педагогами, викладачами педагогічних навчальних закладів, інститутів удосконалення викладачів.

Науково-практичні конференції та педагогічні читання є засобом визначення результатів роботи.

 • педагогічні читання;
 • тижні педагогічної майстерності (дні відкритих дверей творчих педагогів, викладачів-методистів);
 • методичні тижні (декади) циклових комісій;
 • науково-практичні конференції;
 • тижні молодих викладачів та наставників.

Індивідуальні форми науково-методичної роботи (наставництво, консультації, стажування, самоосвіта та ін.) відіграють важливу роль у науково-методичному самовдосконаленні. Наставництво слід розглядати як важливий напрям науково-методичної роботи досвідчених викладачів з молодшими викладачами та тими викладачами, які в процесі атестації дістали певні рекомендації. Це робота найдосвідченіших педагогів з молодшими викладачами, а також з тими, хто потребує допомоги у розв'язанні низки педагогічних проблем.

Питання методичної роботи викладача внесені окремим розділом у щорічний індивідуальний план роботи викладача. Методична робота має сталу архітектоніку і встановлену шкалу витрати робочого часу;

Перед атестацією проводяться творчі звіти педагогічних працівників. Звітуючи, викладач ділиться своїми знахідками, методичними доробками, знайомить інших викладачів з технологією власного досвіду.

 • консультації;
 • конкурси; «Кращий комплекс методичного забезпечення», «Краще інноваційне заняття», «Кращий керівник навчальної групи», «Кращий викладач року».
 • стажування та наставництво;
 • робота з творчо працюючими викладачами;
 • огляди-конкурси навчальних кабінетів, лабораторій, методичної роботи;
 • вивчення системи проведення занять окремих викладачів тощо;
 • узагальнення досвіду роботи викладачів з використання новітніх технологій;
 • створення банку «Передових педагогічних ідей».

Успіх у роботі всього педагогічного колективу залежить від успіхів та невдач кожного викладача. Досвід кращих викладачів ми робимо надбанням всього педагогічного колективу.

  

Кабінетом надається систематична методична і організаційна допомога в складанні і розробці документації коледжу: циклових комісій, кабінетів, гуртків, індивідуальних робочих планів викладачів, розробці і підготовці питань до засідань педагогічних рад, в проведенні відкритих занять та заходів, у підготовці матеріалів до науково-практичних конференцій студентів та викладачів, в підготовці методичних напрацювань викладачів для використання їх у коледжі.

  

Проводиться щорічна систематизація методичних матеріалів кращого досвіду викладачів коледжу, матеріали до якого подаються  головами циклових комісій.

Значне місце в роботі методичного кабінету відводиться заходам щодо вдосконалення фахового рівня та підвищення педагогічної майстерності викладачів коледжу взагалі і викладача-початківця зокрема. З цією метою в коледжі функціонує, постійно діючий методичний семінар, забезпечується участь в проведенні і роботі обласних методичних об’єднань з ряду дисциплін. У кабінеті функціонує бібліограф, на початку кожного навчального року готується наказ щодо організації наставництва та визначення наставників, викладачі коледжу проходять стажування в системі, навчаються на курсах підвищення кваліфікації.

Окремим розділом методичної роботи є праця із молодими викладачами. Традиційно проходять теоретичні семінари, так звані школи молодого викладача. У методичному кабінеті оформлено спеціальну папку методичних матеріалів, а також можна попрацювати і в електронному вигляді.

Для молодих викладачів проводяться відкриті заняття із наступним обговоренням. На підвищення рівня педагогічної діяльності направлені обов’язкові відвідування занять молодих викладачів адміністрацією, головами циклових комісій.

У методкабінету також представлені матеріали, що висвітлюють роботу педагогічного колективу, звітні матеріали про роботу циклових комісій, матеріали учасників виставок, науково-практичних конференцій, тижнів спеціалістів та ін.

На спеціальних вітринах методкабінету також представлені матеріали, що висвітлюють роботу педагогічного колективу, звітні матеріали про роботу циклових комісій, матеріали учасників виставок, науково-практичних конференцій, тижнів спеціалістів.

Щороку у коледжі проходять тижні (декади) циклових комісій, для участі у яких викладачі запрошують випускників, працівників різних структур . Це своєрідній парад напрацювань викладачів, їх захоплень, різнопланових тематичних виставок і бібліографічних оглядів.

Одна із колективних форм методичної роботи – відкриті (показові) заняття. Їх мета — підвищення майстерності викладачів. Основні завдання відкритих занять: упровадження в практику викладачів передового педагогічного досвіду і результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв'язання завдань, що стоять перед навчальним закладом. У методичному кабінеті формується «банк» касет та методичних розробок відкритих занять.

Викладачі коледжу організовують та проводять науково-практичні конференції. Мета таких конференцій залучити студентів та викладачів до наукової(пошукової) роботи. Провести певні дослідження.

Творчими групами вивчається передовий педагогічний досвід викладачівякий впроваджується у навчальний процес. 

Традиційно у червні виходить Науково-методичний вісник, де вміщено результати роботи викладачів; наукові статті, науково-методичні матеріали, показові заняття, відкриті виховні заходи, доповіді та інші напрацювання викладачів.

Стрижневу роль в реалізації методичних завдань надають ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ, які є основною ланкою в розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання.

Першочергове завдання циклових комісій - здійснення рішучого повороту від масового навчання до посилення індивідуального підходу, розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, їхньої самостійної праці, використання активних форм та методів навчання, семінарських і практичних занять, дискусій, моделювання практичних ситуацій тощо.

З метою реалізації та виконання поставлених перед цикловими комісіями завдань проводяться організаційно-педагогічні та тематичні засідання циклової комісії, бесіди, індивідуальна робота з викладачами, педагогічні читання тощо.

В коледжі позитивно зарекомендували себе тижні методичної і виховної роботи циклових комісій, семінари-практикуми за визначеними темами.

Методична робота в навчальному закладі потребує постійного удосконалення, особливо з точки зору індивідуального підходу до методичних проблем викладача.

Тому кожен викладач через роботу циклової комісії, методичне об`єднання молодих викладачів, педагогічний кабінет, удосконалює свою педагогічну майстерність за власними устремліннями.

Викладачі проводять взаємовідвідування навчальних занять, пишуть проблемні статті, методичні розробки, рекомендації, доповіді тощо. Наші педагоги приймають участь у розробці навчальних програм; методичних рекомендацій для студентів; розробці тестових матеріалів для контролю знань; укладанні методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів; написанні  лекцій, навчально-методичних посібників, зошитів для лабораторних і практичних занять.

Все це працює на оновлення і покращення якості навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін. До речі їм ми приділяємо значну увагу, бо вбачаємо в цьому інтегруючий фактор щодо оцінки методичного рівня педагога. З цією метою проводимо огляд методичних комплексів із усіх навчальних дисциплін, що вивчаються у коледжі. На  підставі таких оглядів за кращу роботу вручаємо премії, грамоти.

Досвід роботи циклових комісій оформляємо у вигляді ПОРТФОЛІО (ЕЛЕКТРОННИЙ).

Портфоліо - це методичні надбання викладачів за певний період своєї педагогічної діяльності.

 Цілі ведення портфоліо викладачем:

 • систематизація досвіду роботи циклової комісії;
 • систематизація досвіду кожного викладача;
 • чітке визначення напрямків розвитку, полегшення самоосвіти;
 • об'єктивніша оцінка професійних вмінь;
 • допомога при підготовці до чергової атестації, підвищення кваліфікаційної категорії.

УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ потребує систематичної і уважної роботи та зворотного зв`язку, тому ми чимало уваги приділяємо аналізу педагогічної і методичної праці педагогів.

В основі контролю є план контролю навчально-методичного процесу. В ньому передбачено спеціальний розділ «Методична робота».

Контроль за здійсненням методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом:

 • заслуховування питань методичної роботи на педраді, засіданні адміністративної ради, раді при директору та заступнику директора з навчальної роботи;
 • заслуховування звітів голів циклових комісій;
 • звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу;
 • заслуховування творчих звітів педагогів перед педрадою один раз на п`ять років.

 

Навчально-методичні матеріали:

JoomShaper