Циклова комісія обліково-фінансових дисциплін

 

Важливою ланкою в організації навчально-методичної роботи в коледжі є циклова комісія обліково-фінансових та економічних дисциплін. Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює таким шляхом:

  • впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання;
  • удосконалення методичної роботи кожного викладача-члена комісії;
  • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
  • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій;
  • ефективної організації самостійної роботи студентів;
  • удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії. 

Методична робота викладачів циклової комісії обліково-фінансових та економічних дисциплін носить системний, цілеспрямований характер. На основі аналізу роботи за попередні роки і з урахуванням завдань, що стоять перед навчальним закладом, виробляються основні напрями, формулюється проблема, над якою комісія працює протягом року. 

Викладачі циклової комісії розробляють та впроваджують в навчальний процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу, методики викладання дисциплін економічного циклу із застосуванням прогресивних педагогічних технологій. 

Циклова комісія здійснює керівництво пошуково-дослідницькою роботою викладачів і студентів. Науково орієнтоване навчання, як перспективний напрям розвитку освіти, переносить акценти із засвоєння знань на їх здобування. Найбільш значущими для пізнавальної діяльності є інтелектуальні вміння, розвиток яких дозволяє студенту не тільки відтворювати зміст вивченого матеріалу, але й міркувати самостійно, усвідомлюючи проблеми і зумовленість явищ, встановлюючи закономірності і логічні зв'язки у вивченому матеріалі, що відображається в умінні розв'язувати дослідницькі задачі.  Організація дослідницької діяльності студентів у процесі професійної підготовки вимагає від них певного рівня сформованих умінь проводити дослідження і вирішувати дослідницькі завдання і задачі. Пошукова робота передбачає вирішення науково-дослідницьких проблем у ході підготовки курсових робіт та під час розрахунку бізнес-планів.  Важливе значення для формування дослідницьких вмінь має робота студентів у предметних гуртках, що сприяє згуртуванню студентської молоді за інтересами й уподобаннями. 

Врахування індивідуальних особливостей студентів - один із провідних принципів циклової комісії. Циклова комісія організовує індивідуальну роботу як з обдарованими студентами так і зі слабкими студентами.  Методика індивідуального підходу ґрунтується на пристосуванні форм і методів педагогічної взаємодії до індивідуальних особливостей з метою забезпечення запроектованого рівня розвитку особистості. Індивідуальний підхід створює найсприятливіші можливості для розвитку пізнавальних сил, активності, здібностей кожного студента.

Циклова комісія бере участь увиховній роботі навчального закладу. Викладачі циклової комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але й позааудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності, виховання громадянської позиції.

Ефективність підготовки висококваліфікованих фахівців залежить від рівня педагогічного професіоналізму викладацького складу. Перехід від знань до професійної підготовки спеціалістів ставить неординарні вимоги до особистості викладача. Формування молодшого спеціаліста, професійнокомпетентного, умілого керівника, ініціативного, творчого, ділового, який володіє особливостями економічних взаємовідносин, незалежного, знаючого, самостійного, може здійснити тільки такий педагог, який сам бездоганно володіє вищезазначеними якостями та систематично розвиває їх у собі.

Викладачі циклової комісії постійно проводять відкриті заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засобів навчання; гурткову роботу, спрямовану на формування творчого, мислячого фахівця в галузі економіки,  фінансів та бухгалтерського обліку; позаурочні заходи – олімпіади, науково-практичні конференції, конкурси з імітацією функцій бухгалтера/працівника банку; виставки творчих та пошуково-дослідницьких робіт студентів; декади циклової комісії/фаху, зустрічі з фахівцями з підприємств області тощо.

Висока кваліфікація педагогічних працівників, відповідна матеріально-технічна база на основі сучасних комп'ютерних технологій та програмного забезпечення дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів з економіки, обліку та фінансів, здатних утвердити себе в умовах конкуренції на ринку праці.

Професія бухгалтера, фінансиста, економіста вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії . Здійснювати обліково–фінансову, аналітичну і управлінську діяльність згідно з вимогами сьогодення можуть тільки висококваліфіковані фахівці.

Викладачі комісії – професіонали своєї справи, кваліфіковані фахівці, які якісно організовують навчально-виховний процес, володіють методикою викладання та інноваційними технологіями навчання.

 

Склад комісії обліково-фінансових та економічних дисциплін:

 

Гаєвська Оксана Михайлівна

Посада: голова циклової комісії обліково-фінансових та  економічних дисциплін, викладач

Освіта: повна вища, закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу в 2005 році

Спеціальність: облік і аудит

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії

Дисципліни, які викладає: бухгалтерський облік, фінансовий облік, основи аудиту, контроль і ревізія

Стаж роботи - в коледжі працює з 2002 року

 

Багровецька Ірина Василівна

Посада: завідувач економічного відділення, викладач

Освіта: повна вища, закінчила Тернопільську академію народного господарства в 1997 році

Спеціальність: економіка підприємства

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни, які викладає: зовнішньоекономічна діяльність підприємства, економіка підприємства

Стаж роботи -  в коледжі працює з 1997 року

 

Дребот Світлана Дмитрівна

Посада: заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач

Освіта: повна вища, закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича 1998 році, аспірантуру в Національному транспортному університеті в 2009 році, захистила дисертацію “Формування системи економічного моніторингу антикризового управління підприємством”

Спеціальність: економіка підприємства

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, кандидат економічних наук, автор понад  20 наукових праць

Наукові інтереси: антикризове управління підприємством

Стаж роботи : працює в коледжі з 1993 року

 

Дубінська Надія Юріївна

Посада:  викладач

Освіта: повна вища, закінчила Тернопільську академію народного господарства в 1998 році

Спеціальність: економіка підприємства

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни, які викладає: економіка підприємства, планування та організація діяльності підприємства

Стаж роботи – в коледжі працює з 1997 року

  

Купчак Світлана Василівна

Посада: викладач

Освіта: повна вища, закінчила ІваноФранківський державний технічний університет нафти і газу в 1985 році

Спеціальність: економіка і організація нафтової та газової промисловості

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Дисципліни, які викладає: політекономія

Стаж роботи - в коледжі працює з 1999 року

 

Юрчило Інна Йосипівна

Посада: викладач

Освіта: повна вища, закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича в 1978 році

Спеціальність: планування промисловості

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни, які викладає:  менеджмент, маркетинг

Стаж роботи - в коледжі працює з 1995 року

 

Тимчук Мар’яна Миколаївна

Посада: викладач

Освіта: повна вища, закінчила Тернопільський національний економічний університет в 2002  році

Спеціальність: інформаційні технології,  економіка підприємства

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії

Дисципліни, які викладає: інформаційні системи на підприємствах

Стаж роботи - в коледжі працює з 2003 року

  

Нагорна Наталія Вікторівна

Посада:  викладач

Освіта:  повна вища, Тернопільський національний економічний університет у 2008 році

Спеціальність:  фінанси і кредит

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст другої категорії

Дисципліни, які викладає:  казначейська справа, фінанси

Стаж роботи - у коледжі працює з 2010 року

 

Богославець – Дроздюк Тетяна Ігорівна

Посада:  Голова профспілкової організації студентів Надвірнянського коледжу НТУ, викладач

Освіта:  повна вища, закінчила Інститут менеджменту та економіки м. Івано-Франківськ у2002 році.

Спеціальність: спеціаліст з фінансів

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст вищої категорії

Дисципліни, які викладає:   навчальна практика, податкова система

Стаж роботи - у коледжі працює з 2002 року

 

Грицак Любов Миколаївна

Посада:  викладач

Освіта:  повна вища, закінчила Львівський торгово-економічний інститут у 1983 році

Спеціальність:  бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст вищої категорії

Дисципліни, які викладає:  основи бухгалтерського обліку і фінансів, організація обліку на підприємствах малого бізнесу, фінансовий облік

Стаж роботи - у коледжі працює з 2005 року

 

Галайчук Світлана Петрівна

Посада:  викладач

Освіта:  повна вища, закінчила Івано-Франківський інститут менеджменту та економіки у 2002 році

Спеціальність:  фінанси

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

Дисципліни, які викладає: навчальна практика, фінанси, бюджетна система

Стаж роботи - у коледжі працює з 2004 року

 

Гаврилюк Аліна Володимирівна

Посада: викладач

Освіта: повна вища, закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу в 2004 році

Спеціальність: економіка підприємства

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії

Дисципліни, які викладає: економіка будівництва

Стаж роботи: в коледж і працює з 2005 року

 

Томчук Наталія Михайлівна

Посада: викладач

Освіта: повна вища, закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича у 1997 році

Спеціальність:  фінанси та кредит

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Дисципліни, які викладає: гроші та кредит, банківські операції

Стаж роботи: у коледжі працює з 1998 року

 

 

Тимків Надія Романівна 

Посада: викладач 

Освіта: повна вища, Тернопільський фінансово-економічний інститут 

Спеціальність: бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії 

Дисципліни, які викладає:  економічний аналіз, навчальна практика, податкова система. 

Стаж роботи:  у коледжі працює з 1979 року

 

Савчук Ірина Василівна

Посада: викладач

Освіта:  повна вища, закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника у 1997 році, факультет перепідготовки кадрів Прикарпатського університету ім. В. Стефаника у 1998 році

Спеціальність:  облік і аудит

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Дисципліни, які викладає:  бухгалтерський облік, фінансовий облік, навчальна практика, бухгалтерський облік і звітність комерційних банків, вступ до спеціальності.

Стаж роботи - у коледжі працює з 1998 року

JoomShaper