Силабуси навчальних дисциплін

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»,

ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»,

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА 


   Аналітико-синтетична обробка інформації


    Архівознавство


    Бібліографознавство та бібліографічна діяльність


    Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи


    Вступ до спеціальності


    Діловодство


    Документознавство


    Друга іноземна мова (польська)


    Електронні ресурси бібліотеки та Інтернет-технології


    Іноземна мова (за професійним спрямуванням) англійська


    Інформаційне забезпечення управління


    Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек та архівів


    Інформаційне право


    Історія України та української культури


    Комп’ютерні технології в діловодстві


    Культурологія


    Лінгвістичні основи документознавства


    Обчислювальна техніка та програмування


    Основи менеджменту та маркетингу


    Основи науково-дослідної роботи студентів


    Охорона праці та безпека життєдіяльності


    Правознавство


    Практичний курс іншомовної комунікації та перекладу документів (англійська)


    Практичний курс іншомовної комунікації та перекладу документів (польська)


    Проектна діяльність бібліотек, архівів та інформаційних установ


    Професійна етика та психологія ділового спілкування


    Системи управління базами даних


    Соціальні комунікації


    Спеціальні системи документування


    Стандартизація в інформаційній, бібліотечній та архівній справі


    Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційних установах та архівах


    Сучасні інформаційно-пошукові системи та технології


    Українська мова (за професійним спрямуванням)


    Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи


 

JoomShaper